นายประยงค์  แก้วประทุม
ผู้อำนวยการ



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mn




วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
>>กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกกกก<<


    ประกาศงานทวิภาคี
    ภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นประกาศศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เข้าป้องประชุม ชั้น 3 เวลา 08.30 น. รายชื่อดังแนบ >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รุ่นภาคฤดุร้อน 2560) >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง ครูจ้างพิเศษสอน รายละเอียดดังแนบ >>ดาวน์โหลด<<


    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาก่อสร้าง) >>ดาวน์โหลด<<

    เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะชน : วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ปี 2559 - 2560


    ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง


     ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายวิชาการ >>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
>>ดาวน์โหลด<<

    ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
    เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
>>ดาวน์โหลด<<

     ประกาศ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

     เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไข) >>ดาวน์โหลด<<

    เรื่อง ยืนยันการใช้คุณบักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>ดาวน์โหลด<<