วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mn       ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2540 เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง คือ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ