กิจกรรมปลูกป่า สัปดาห์วันครู 11-17 มกราคม 2560
โครงการเปิดบ้านสีสัน วันที่ 24 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
โครงการฝึกอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560