วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mn
วิสัยทัศน์
       วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นผู้นำ

พันธกิจ
       1. ผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
       2. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
       3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ
       4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์