วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 132 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โทรศัพท์ 0-5395-3392   โทรสาร 0-5395-3474
Wiangchiangrung Industrail And Comunity Education Callege Thung-Gho Wiangchiangrung Chiangrai 57210 Tel. 0-5395-3392 Fax 0-5395-3474
Webmaster : Md.Mn(ว่าง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และรองผู้อำนวยการผ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายจตุพล  ขันตี
นายดนัย  เกี๋ยงแก้ว
Web Page Maker, create your own web pages.