วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวสำหรับนักเรียนแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 21 พฤศจ

Read More
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เริ่มเรียนเป็นวันแรก

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More