วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อวท.วก.วชร. รับการประเมินฯ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

22 พฤศจิกายน 2566 นา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางเกณฑ์การประเมิน อวท. ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งในเรือนจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ฝ่ายการศึกษา เรือจำเทิงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อวท.วก.วชร. ได้รับรางวัลองค์การฯ มาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหาร คณะครูว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง ในกิจกรรม “อาชีวะโชว์ความเป็นไทย สวมผ้าไทย ใส่ชุดพื้นเมือง”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรฯ นักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำการศึกษา 2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพเวยีงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินฯ ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 13-14 พฤศจิกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read More