วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เริ่มเรียนเป็นวันแรก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทวิศึกษา จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน ได้เดินทางมาเริ่มเรียนเป็นวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5301 ได้รับการฝึกปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยครูไชยพร บุญทา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน