วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
WICE
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมภาษาซี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00น. นักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเรียนภาคปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี โดยมีครูไชยพร บุญทา ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5301 อาคารพาณิชยการ ชั้น 3 (อาคารอำนวยการ)