วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วก.วชร. พัฒนาพื้นที่ในโครงการฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ครูดนุพน มามูล หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรในโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย