วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่รูปภาพชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง,หน้าที่
1นางสมศิริ นคราวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
2นายภาคิน พรหมราชรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3นางสาวนววรรณ เพชรี่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4นายปรเมศวร์ คำแปง– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
– ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
– ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
5นายมานะ เตชะปิตุ– ผู้แทน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
– หัวหน้างาน งานการเงิน
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
6นายจิรายุ ศีติสาร– ผู้แทน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– หัวหน้างาน งานทะเบียน
– ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานอาคารสถานที่
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7นายชาญชัย แก้วเถิน– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
– หัวหน้างาน งานพัสดุ
– หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
– ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– ประจำ งานอาคารสถานที่
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
8นายไชยพร บุญทา– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– หัวหน้างาน งานบุคลากร
– ประจำ งานอาคารสถานที่
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี– ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
– หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– ประจำ งานอาคารสถานที่
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
10นายรณกฤต แสนนิทา– หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
– ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
– ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– ประจำ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
11นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจ– หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
– ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
– ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
12นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธ์ุ– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
– หัวหน้างาน งานบัญชี
– หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
– ประจำ งานอาคารสถานที่
– ประจำ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
13นางสาววิชุดา มาแก้ว– หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
– หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
– ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
– ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
– ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– ประจำ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
14นายจักรวัฒน์ สัญใจ– ผู้แทน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
– หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
– ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
15นายจรินทร์ ตานี– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
– หัวหน้างาน งานปกครอง
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
– ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
– ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
– ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ– หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
– ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
– ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
– ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
17นายธิร์ปพน นันตัง– หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
18นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์– หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
19นายณัฐกิตติ์ พาหมวด– หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
– ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
– ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
20นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน– หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
– หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
21นายดนุพล มามูล– หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
– ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานพัสดุ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
22นายกิตติพันธ์ ปันน้อย– หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
– ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
– ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
– ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
23นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว– ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
– เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
– พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป) งานการเงิน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
24นายธนาวัฒน์ ราชคม– เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
– เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
– พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
25นางวิไลพร มหาวรรณ์– หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
26นายศิริกูล ไชยมงคล– หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
– ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
– ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
– ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
– ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
27นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย– หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
– ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
– ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
28นางสาวส่องศรี มาเยอะ– หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
– ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
– ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
– ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
– ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานวัดผลและประเมินผล
29นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้– หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
– ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
– ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานทะเบียน
30นางสาวเฟื่องลดา ใจเหิม– ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
– เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
– ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
31นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์– ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
– ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
– ประจำ งานพัสดุ
– ประจำ งานปกครอง
– ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– ประจำ งานครูที่ปรึกษา
32นางสาวสุกัญญา อูปแก้ว– เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
– เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
– ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
– ประจำ งานประชาสัมพันธ์
– ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
33นางสาวดรุณี อนุภาพ– เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
34นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล– เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
– เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
– เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
– เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
– เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
– เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
35นางสาวสุภาพร ภูเขียว – เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
– เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
– เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
– เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
– เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
– เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
– ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
36นายนิชนันท์ แซ่ว่าง– เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
– เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
– เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
– เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
– ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
37นายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน์– ประจำ งานประชาสัมพันธ์
– พนักงาน งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
38นางบุษบา สิทธิแก้ว– ประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
39นายสมเกียรติ ศรีจันทร์โท– ประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
40นายชัยวัฒน์ มูลสานต์– ประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
41นายชญานนท์ ยาแก้ว– ประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
42นายสุวิโรจน์ ศรีพรม– ประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)