วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข้อมูลบุคลากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาปีการศึกษา 2566

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งหน้าที่
นางสมศิริ นคราวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
นายภาคิน พรหมราชรองผู้อำนวยการกรรมการ
นางสาวนววรรณ เพชรี่รองผู้อำนวยการกรรมการ
นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรีผู้แทนฝ่ายวิชาการกรรมการ
นายจักรวัฒน์ สัญใจผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากรรมการ
นายมานะ เตชะปิตุผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการ
นายปรเมศวร์ คำแปงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายจิรายุ ศีติสารผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายชาญชัย แก้วเถินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายรณกฤต แสนนิทาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
นายไชยพร บุญทาหัวหน้างานบุคลากรกรรมการและเลขานุการ