วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่ง,หน้าที่จำนวน    ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา
ครูผู้ช่วยคศ.1 คศ.2 คศ.3  โทตรีต่ำกว่าป.ตรี
ช.ญ.รวมช.ญ.ช.ญ.ช.ญ.ช.ญ.
1.ผู้บริหาร              
1.1 ผู้อำนวยการ1111
1.2 รองผู้อำนวยการ112112
รวม123213
2.ข้าราชการ              
2.1 สามัญสัมพันธ์22412113
2.2 ช่างยนต์22211
2.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง2222
2.4 ช่างก่อสร้าง1111
2.5 การบัญชี1111
2.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1111
2.7 อาหารและโภชนาการ2222
รวม10313633167
3.ข้าราชการพลเรือน
3.1 เจ้าหน้าที่พนักงาน
รวม – –– –  – –
4.พนักงาานราชการ              
4.1 แผนกสามัญสัมพันธ์– – 
4.2 แผนกช่างยนต์333
4.3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง111
4.4 แผนกช่างก่อสร้าง
4.5 แผนกการบัญชี
4.6 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111
4.7 แผนกอาหารและโภชนาการ
4.8 แผนกเทคนิคพื้ฐาน111
4.9 นักวิชาการเงินและบัญชี111
4.10 บริหารงานทั่วไป111 
รวม  718 – – – –17
5.ครูอัตราจ้าง              
5.1 สามัญสัมพันธ์222 –
5.2 ช่างยนต์ ––  ––  – – – ––  –
5.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง111
5.4 ช่างก่อสร้าง111
5.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ111
5.6 อาหารและโภชนาการ222
รวม1677
6.ลูกจ้างประจำ
6.1 คนงาน
6.2 นักการภารโรง
รวม
7.ลูกจ้างชั่วคราว              
7.1 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน111
7.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ
7.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ111
7.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ111
7.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒฯ111
7.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ111
7.7 พนักงานขับรถ111
7.8 นักการภารโรง2133
7.9 ยามรักษาการณ์2211
รวม65 1147
รวมทั้งสิ้น25174263311210257