วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพเวยีงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินฯ ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่าน นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ หัวหน้างานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย