วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสื่อการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Exerllence Platform:DEEP) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสมัครใช้งานระบบดังกล่าว โดยติดต่อได้ที่ admin_deep6rmoe.go.th