วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของ สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”
โดยมีกรอบนโยบาย สอศ. คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง