งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รายงานผลการดำเนินงานการออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566

 • วันที่ 25 พ.ย.2565 นำโดยครูปรเมศวร์ คำแปง และครูวิไลพร มหาวรรณ์  ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย คลิกที่นี่
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นำโดยครูมานะ เตชะปิตุ ครูวิชุดา มาแก้ว และครูธิร์ปพน นันตัง ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านปงเคียน คลิกที่นี่
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด และครูศิริกูล ไชยมงคล ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนธารทิพย์ อ.เมือง จ.เชียงราย คลิกที่นี่ และ เวลา 13.30 น. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย คลิกที่นี่
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ครูชาญชัย แก้วเถินและครูกิตติพันธ ์ปันน้อย ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อำเภอเชียงของ โรงเรียนปอวิทยาและโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น คลิกที่นี่
 • วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 ครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน ครูเฟื่องลดา ใจเหิม และสุภาพร ภูเขียว ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ครูธิร์ปพน นันตัง ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย พร้อมด้วยนักเรียน ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านป่ายาง อ.แม่สาย และโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน อ.แม่จัน คลิกที่นี่ รับมอบตัวแล้ว คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ครูจิรายุ ศีติสาร ครูวิไลพร มหาวรรณ์ พร้อมด้วยนักเรียน ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา และ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา อำเภอเวียงเชัย และ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง คลิกที่นี่
 • วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2565 ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา และ ครูวิไลพร มหาวรรณ์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน อ.เทิง คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย  ครูศิริลักษณ์  แก้วไพฑูรย์ พร้อมนักเรียน นักศึกษา ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนขุนแม่บง ตชด อำเภอดอยหลวง และโรงเรียนป่าตึงดิทยานุกูล  อำเภอเชียงแสน คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยคุณครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน คุณครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบ้านแม่หม้อ,โรงเรียนมนตรีวิทยา คลิกที่นี่
 • วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูปรเมศวร์ คำแปง ครูนันทนัช ชำนาญใช้ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านพญาไพรและโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ทีมงานแนะแนวการศึกษานำโดย ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย ครูศิริกูล ไชยมงคล และ นางสาวดรุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  เดินทางไปรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 คน และถือโอกาส เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ที่โรงเรียนบ้านป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง คลิกที่นี่
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูไชยพร บุญทา ครูศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ และนางสาวสุภาพร ภูเขียว เจ้าหน้าที่งานฯ ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอดอยหลวง มีนักเรียนสมัครเรียนดังนี้ 1.ช่างยนต์ จำนวน 3 คน  2.ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน   3.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูจิรายุ ศีติสาร ครูสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา อำเภอเชียงของ และ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูจิรายุ ศีติสาร ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย เข้าติดต่อประสานขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบ้านเวียงหมอก โรงเรียนชุมชนศรีดอนชัย และโรงเรียนพญาพิภักดิ์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วันที่ 11 มกราคม 2566 ครูกิตติพันธ์ ปันน้อยและครูศิริกูล ไชยมงคล พร้อมคณะ เข้าแนะแนวโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2566 นำโดยคุณครูวิไลพร มหาวรรณ์ พร้อมคณะ เข้าแนะแนวโรงเรียนสันติคีรีวิทยา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วันพุธที่ 13 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูปรเมศวร์ คำแปง ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย และดรุณี อนุภาพ รับมอบตัวและเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา อำเภอเชียงชัย จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566​ ครูจิรายุ​ ศีติสาร​ และ ครูตุลย​ฤทธิ์​ ทิศใจ​ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ​ ณ​ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง​ และโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน​ คลิกที่นี่
 • วันที่ 17 มกราคม 2566 ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา และครูณัฐกิตติ์ พาหมวด ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง และ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 คลิกที่นี่
 • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566​ คุณครูดนุพล มามูล และ คุณครูวิชุดา มาแก้ว ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ​ ณ​ โรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านแม่สะแลป คลิกที่นี่
 • วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ครูมานะ เตชะปิตุ และครูนันทนัช ชำนาญใช้ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหัวยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น คลิกที่นี่
 • วันพุธ ที่18 มกราคม 2566 คุณครูจิรายุ ศีติสาร และ คุณครูสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ​ ณ​ โรงเรียนรัฐราษฎ์วิทยา อำเภอแม่ฟ้าหลวง และติดต่อประสานงานขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านสันถนน อำเภอแม่สาย โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่
 • วันที่ 18 มกราคม 2566 ครูมานะ เตชะปิตุ และครูนันทนัช ชำนาญใช้ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา(ดอกซากุระ) ตำบลปอ อ.เวียงแก่น คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 คุณครูปรเมศวร์ คำแปง และ คุณครูวิไลพร มหาวรรณ์ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ​ ณ​ โรงเรียนบ้านห้วยคุ และ โรงเรียน ขุนขวากพิทยา อำเภอเวียงแก่น คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566  ครูธิร์ปพน นันตัง และครูจักรวัฒน์ สัญใจ ได้ออกแนะแนวการศึกษาด้านสายอาชีพ ณ โรงเรียนชุมชนป่าสักน้อย และ โรงเรียนสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คุณครูดนุพล มามูล และ คุณครูเจนจิรา ด้วงอ้าย ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ​ ณ​ โรงเรียนวัดดงชัย คลิกที่นี่
 • วันที่ 20 มกราคม 2566 ครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน และ ครูพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ได้ไปรับมอบตัวนักเรียน ณ​ โรงเรียนแม่ลากเนินทอง จำนวน 1 คน สาขาช่างยนต์ และออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยน้ำราก คลิกที่นี่
 • วันที่ 20 มกราคม 2566 ครูชาญชัย แก้วเถิน และครูกิตติพันธ์ ปันน้อย ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนวัดโสภณจริยธรรมวิทยา และ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย คลิกที่นี่
 • วันที่ 23 มกราคม 2566 ครูจักรวัฒน์ สัญใจ ครูส่องศรี มาเยอะ และนายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพโรงเรียนเวียงชัยพิทยา และโรงเรียนธรรมจารึก1 คลิกที่นี่
 • วันที่ 24 มกราคม 2566 ครูจิรายุ ศีติสาร ครูดนูพล มามูล ครูเฟื่องลดา ใจเหิม และครูศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพโรงเรียนปางห้า และโรงเรียนบ้านป่าแดง คลิกที่นี่
 • วันที่ 24 มกราคม 2566 ครูวิไลพร มหาวรรณ์ และคณะ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 และรับมอบตัว ณ โรงเรียนห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง แ.เวียงเชียงรุ้ง คลิกที่นี่
 • วันที่ 26 มกราคม 2566 ครูปรเมศวร์ คำแปง พร้อมคณะ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายงานอาชีพและจัดบูธ108อาชีพ งานประดิษฐ์สร้อยร้อยลูกปัดสายคล้องหน้ากากอนามัย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อ.เชียงแสน คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ครูดนูพล มามูล ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย ได้รับมอบตัวและออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี และโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม คลิกที่นี่
 • วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยครูดนุพลมามูลและครูวิไลพรมหาวัน ได้นำนักเรียนออก แนะแนวการศึกษา สอนระยะสั้น โรงเรียนบ้านห้วยหินฝนและโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอแม่จัน คลิกที่นี่
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ครูศิริกูล ไชยมงคล ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง และนางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เจ้าหน้าที่งานแผนฯ นางสาวดรุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เดินทางไปรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา จำนวน 2 คน แผนกไฟฟ้ากำลัง 2 คน คลิกที่นี่
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ครูศิริกูล ไชยมงคล ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง และนางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เจ้าหน้าที่งานแผนฯ นางสาวดรุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เดินทางไปรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา จำนวน 2 คน เพื่อเป็นนักเรียน นักศึกษา และศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 สาขางานไฟฟ้ากำลังต่อไป คลิกที่นี่
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ครูจิรายุ ศีติสาร และครูศิริกูล ไชยมงคล ออกแนะแนว รร.บ้านทุ่งพร้าว และ รร.บ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย ตลอดจนประสานงานการขอเข้าแนะแนว รร.บ้านปางคึก . รร.แม่มอญวิทยา . รร.บ้านโป่งแพร่ คลิกที่นี่
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูนำโดยครูดนุพล มามูล และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเดินทางไปรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ช่างยนต์ 5 คน อาหาร 1 คน รวม 6 คน คลิกที่นี่
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูนำโดยปรเมศวร์ คำแปง ครูวิไลพร มหาวรรณ์ และนักเรียน ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 และรับมอบตัว ณ โรงเรียนขุนขวากวิทยา รร.บ้านห้วยลึก รร.บรรบตวิทยา คลิกที่นี่
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ครูจิรายุ ศีติสาร ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนบ้านสันกลาง  อ.พาน คลิกที่นี่
 • วันที่ 3 มีนาคม 2566  ครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ และครูณัฐกิตติ์ พาหมวด ออกแนวแนะการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 (รอบเก็บตก) ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. มี นร.สนใจสมัครเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพิ่ม จำนวน 1 คน ชาย และโรงเรียนอนุบาลโชคชัย อ.ดอยหลวง คลิกที่นี่
 • วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะครูนำโดยครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ และครูศิริกูล ไชยมงคล ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 และ รับมอบตัวจาก โรงเรียนขุนขวากพิทยา ได้รับมอบตัวนักเรียนจำนวนเพิ่ม 3 คน บัญชี 1 คน อาหาร 2 คน คลิกที่นี่
 • วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะครูนำโดยครูดนุพล มามูล ครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน และนางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เจ้าหน้าที่งานฯ  เดินทางไปรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนธารทิพย์ อ.เมืองเชียงราย มีนักเรียนสนใจศึกษาต่อแผนกอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 คน คลิกที่นี่
 • วันที่ 9 มีนาคม 2566 นำโดยครูดนุพล มามูล และครูกิตติพันธ์ ปันน้อย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนทุ่งนาน้อย และรับมอบตัวเป็น นักเรียน นักศึกษา มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนต่อแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน คลิกที่นี่
 • วันพุธที่15 มีนาคม 2566 ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด และ นางสาวดรุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เดินทางไปรับมอบตัวรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย ช่างยนต์ จำนวน 1 คน และโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย ช่างก่อสร้าง จำนวน 2คน การบัญชี จำนวน 2 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน อาหารฯ จำนวน 2 คน รวมรับมอบตัวทั้งหมดจำนวน 10 คน คลิกที่นี่
 • วันที่ 16 มีนาคม 2566 ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด และนางสาวดารุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เดินทางไปรับมอบตัวรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ้งนาน้อย อำเภอเชียงของ มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 คน คลิกที่นี่
Powered by Phoca Maps