📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพ​เวียงเชียง​รุ้ง​📣
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 👏👏👏

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร แซ่เจียง  ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 (ลำดับที่ 238)