ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 14.00น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร แซ่เจียง  ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 (ลำดับที่ 238)

 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบระดับปริญญาตรี ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 จัดสรรทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2563 จำนวน 480 ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น 4,800 ทุน ระยะที่ 2 จัดสรรทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2577 จำนวน 600 ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น 6,000 ทุน อัตราการให้ทุนการศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25,000 บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 30,000 บาทต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 55,000 บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับปริญญาตรี 55,000 บาท ต่อคนต่อปี