วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการนววรรณ เพชรี่ คุณครูรณกฤต แสนนิทา และคณะ ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) โดยเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้รับรหัสสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ 7 – 57210 - 005 เพื่อต้องการที่จะดำเนินงานในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการร่วมมือ สืบสานและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ต่อไปโดยทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

        นางสาวนววรรณ  เพชรี่ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายนิชนันท์  แซ่ว่าง เข้าร่วมอบรมตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


วันที่ 6 - 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

นายจิรายุ  ศีติสาร และนายรณกฤต  แสนนิทา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์