วันที่ 2 มีนาคม 2566 ครูดนุพล มามูล นำนักเรียนอบรมการเพาะพันธุ์ปลา ณ สำนักงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย อำเภอเวียงชัย เชียงราย

วันที่ 4 มกราคม 2566 โครงการชีววิถีฯ วก.เวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับสมาชิกลูกหมูเหมยซานเกิดใหม่ ครูผู้ดูแลได้ดำเนินการฉีดธาตุเหล็กตัดเขี้ยวเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โครงการชีววิถี วก.เวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับสมาชิกลูกหมูเหมยซานเกิดใหม่ ครูผู้ดูแลได้ดำเนินการฉีดธาตุเหล็กตัดเขี้ยวเรียบร้อยแล้ว