ครูพิเศษสอน
สอนภาษาและวัฒนธรรมจีน (เหล่าซือ)
ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
เริ่มปฏิบัติงาน 17 July 2023

 


ทำเนียบครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน (เหล่าซือ)

ระยะเวลา รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
2018-2019   Miss Wang Rong - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
2019-2020   Miss Li Ying - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
2023-   นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)