ครูพิเศษสอน

สอนภาษาและวัฒนธรรมจีน (เหล่าซือ)

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
   Miss Li Ying - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

 


ทำเนียบครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน (เหล่าซือ)

ระยะเวลา รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
2018-2019   Miss Wang Rong - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
2019-2020   Miss Li Ying - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)