เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล - เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
- เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา