เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล - เจ้าหน้าที่ งานแผนการศึกษาและงบประมาณ