เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล - เจ้าหน้าที่งานงานแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
- เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ