เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล - เจ้าหน้าที่ งานแผนการศึกษาและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ งานวิจัย/พัฒนา/นวัตกรรม/และสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
- เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ