วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 นำโดยนายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยมีกิจกรรมการเดินขบวน การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง