วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 "วันครูแห่งชาติ" วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อาชีวะสัมพันธ์" ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรมการแสดง การมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นและการประกวด Miss Sport Day ในงานกีฬาสีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 นำโดยนายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยมีกิจกรรมการเดินขบวน การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง