สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์บล็อกหัวสับปะรดเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ