ประชาสัมพันธ์ให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น บุคลากร สถานที่  รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่เข้าแข่งขัน ตำแหน่งสถานที่จัดวางสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ