(ร่าง) ข้อกำหนด กติกา และเกณ์มาตรฐานการให้คะแนน "สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566" ทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย
💡ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่
💡ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
💡ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม
💡ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
💡ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)
💡ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3L2tjzl

ประชาสัมพันธ์ให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น บุคลากร สถานที่  รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่เข้าแข่งขัน ตำแหน่งสถานที่จัดวางสิ่งประดิษฐ์ รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ 

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ทั้ง 6 ประเภท [คลิกที่นี่]
► แนวทางการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่]
► ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่] 
► จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าสู่ระดับภาค [คลิกที่นี่] 
► เอกสารประกอบการประเมิน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, และอื่น ๆ ) [คลิกที่นี่]
► แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) [คลิกที่นี่]

► OVEC Research and Innovation Ecosystem [คลิกที่นี่]