ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งงานผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D จำนวน 1 ชุด

 

 
ดาวน์โหลดประกาศขอเชิญประชาพิจารณ์ฯคลิกที่นี่ [1],[2]
ดาวน์โหลด (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คลิกที่นี่