วันที่ 16 มีนาคม 2566 ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด และนางสาวดารุณี อนุภาพ เข้ารับมอบตัวรายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านทุ้งนาน้อย อำเภอเชียงของ มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 คน

วันพุธที่15 มีนาคม 2566 เข้ารับมอบตัวรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย ช่างยนต์ จำนวน 1 คน และโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย ช่างก่อสร้าง จำนวน 2คน การบัญชี จำนวน 2 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน อาหารฯ จำนวน 2 คน รวมรับมอบตัวทั้งหมดจำนวน 10 คน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นำโดยครูดนุพล มามูล และครูกิตติพันธ์ ปันน้อย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนทุ่งนาน้อย และรับมอบตัวเป็น นักเรียน นักศึกษา มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนต่อแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะครูนำโดยครูดนุพล มามูล ครูรุ่งวิกรัย ปาเรียน และนางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เจ้าหน้าที่งานฯ  เดินทางไปรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนธารทิพย์ อ.เมืองเชียงราย มีนักเรียนสนใจศึกษาต่อแผนกอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 คน

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะครูนำโดยครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ และครูศิริกูล ไชยมงคล ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 และ รับมอบตัวจาก โรงเรียนขุนขวากพิทยา ได้รับมอบตัวนักเรียนจำนวนเพิ่ม 3 คน บัญชี 1 คน อาหาร 2 คน