วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยครูดนุพลมามูลและครูวิไลพรมหาวัน ได้นำนักเรียนออก แนะแนวการศึกษา สอนระยะสั้น โรงเรียนบ้านห้วยหินฝนและโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอแม่จัน

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ครูดนูพล มามูล ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย ได้รับมอบตัวและออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี และโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

วันที่ 26 มกราคม 2566 ครูปรเมศวร์ คำแปง พร้อมคณะ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายงานอาชีพและจัดบูธ108อาชีพ งานประดิษฐ์สร้อยร้อยลูกปัดสายคล้องหน้ากากอนามัย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อ.เชียงแสน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ครูวิไลพร มหาวรรณ์ และคณะ ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 และรับมอบตัว ณ โรงเรียนห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง แ.เวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 24 มกราคม 2566 ครูจิรายุ ศีติสาร ครูดนูพล มามูล ครูเฟื่องลดา ใจเหิม และครูศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพโรงเรียนปางห้า และโรงเรียนบ้านป่าแดง