แจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่องการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 3/2563