โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทางด้านภาษาอังกฤษ ASEAN English Camp ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง