โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง