โครงการ สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งไทยชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง