โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม “สถานศึกษาสะอาด”ภายใต้กิจกรรม ๕ ส. Big cleaning Day  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง