โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวัน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง