โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง