งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตแจ้งผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา/สาขางาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

   
แผนกวิชาช่างยนต์

   
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

   
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 

   
แผนกวิชาการบัญชี

   
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ