12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 โดยนางสมศิริ นครวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอชีพเวียงเชียงรุ้ง

📢ประกาศ…จากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ขอให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 (ทวิภาคี), ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ตามกำหนดการดังกล่าว ที่แนบมานี้

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

 

1.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ปวช.    79      คน
2.โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ปวช.    45      คน
3.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปวช.    187    คน
4.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ปวช.    55      คน
5.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ปวช.    141    คน
6.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปวช.    146    คน
7.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ปวช.    135    คน
8.โรงเรียนพญาเม็งราย ปวช.    11      คน