ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

 

1.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ปวช.    79      คน
2.โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ปวช.    45      คน
3.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปวช.    187    คน
4.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ปวช.    55      คน
5.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ปวช.    141    คน
6.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปวช.    146    คน
7.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ปวช.    135    คน
8.โรงเรียนพญาเม็งราย ปวช.    11      คน