งานวิทยบริการและห้องสมุดเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านใช้บริการห้องสมุดและชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา