ประกาศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ในช่วงสิ้นภาคเรียน 2/2563 ให้ดำเนินงาน การสอบปลายภาคเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และส่งผลการเรียน