ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

  • เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ
  • เริ่มเรียนวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง 8 พฤษภาคม 2565
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
  • ประกาศ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่