ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

  • เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ
  • เริ่มเรียนวันที่ 5 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564

ตารางสอนและตารางเรียน