รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


 หนังสือสำคัญรับรองการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564 - 2568 ด้านการอาชีวศึกษา


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
ดาวน์โหลดบทสรุปคลิกที่นี่

บทสรุป


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่

 


ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา-โดยหน่วยงานต้นสังกัด-ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่