วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำโดยครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา หัวหน้าแผนกวิชาฯ นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ ครูประจำแผนกฯ ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 โดยมีนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายรณกฤต แสนนิทา หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนกช่างก่อสร้าง

เว็บกูเกิลไซต์ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
https://sites.google.com/view/puttipach2532