วันที่ 29 กันยายน 2566 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมพิธีผูกข้อมือและร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นำโดยคณะผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายภาคิน พรหมราช และนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฯ พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เป็นผู้รับมอบ ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนในแผนกฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป  ซึ่งได้รับการบริจาคจากเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากทาง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ออกนิเทศเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เพื่อพบปะครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ต่อไป

เว็บไซต์แผนกช่างก่อสร้างเวียงเชียงรุ้ง เบื้องต้นพร้อมใช้งานสามารถคลิกรูปครูผู้สอนลิงค์เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามตาราง
คลิกที่นี่ https://sites.google.com/view/construction-wice

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำโดยครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา หัวหน้าแผนกวิชาฯ นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ ครูประจำแผนกฯ ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 โดยมีนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายรณกฤต แสนนิทา หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย