วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ครูจิรายุ ศีติสาร ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ออกซ่อมบำรุงรักษาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาซ่อมไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร ด้วยการตรวจเช็คหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรั้วหน้าวิทยาลัยฯ 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำโดยครูชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เดินทางเข้าติดต่อประสานงาน รับมอบและดำเนินการเคลื่อนย้าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย ไว้เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ได้รับความร่วมมือสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขนย้ายจาก เคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 (ทวิภาคี) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ แผนกไฟฟ้ากำลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 19 มกราคม 2566 ครูศิริกํล  ไชยมงคล หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ในงานประชุม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำโดยครูชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ ครูศิริกูล ไชยมงคล พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการตรวจเช็ค ระบบ DLTV และซ่อมบำรุง ให้กับโรงเรียนบ้านไทรทอง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จเชียงราย