วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 (ทวิภาคี) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ แผนกไฟฟ้ากำลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 19 มกราคม 2566 ครูศิริกํล  ไชยมงคล หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ในงานประชุม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำโดยครูชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ ครูศิริกูล ไชยมงคล พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการตรวจเช็ค ระบบ DLTV และซ่อมบำรุง ให้กับโรงเรียนบ้านไทรทอง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายสถิตย์ ปริปุณณากร มอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยนักเรียน บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดการเรียนการสอนนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนพญาเม็งราย (ห้องเรียนอาชีพ) ณ ตึกแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง