ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางบุษบา สิทธิแก้ว - นักการภารโรง
- ประจำงานอาคารสถานที่
  นายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ - พนักงานขับรถยนต์ คนที่ 1
- ประจำงานประชาสัมพันธ์
  นายพงษ์พันธ์ อุตะละ - พนักงานขับรถยนต์ คนที่ 2
- นักการภารโรง
- ประจำงานอาคารสถานที่
  นายสมเกียรติ ศรีจันทร์โท - นักการภารโรง
- ประจำงานอาคารสถานที่
  นายชญานนท์ ยาแก้ว - ยามรักษาการณ์
- ประจำงานอาคารสถานที่
  นายสุวิโรจน์ ศรีพรม - ยามรักษาการณ์
- ประจำงานอาคารสถานที่