ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าที่

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
   นางสาวเฟื่องลดา ใจเหิม - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
   นางบุษบา สิทธิแก้ว - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
   นายมลเฑียล ภักดีวงษา - นักการภารโรง
   นายพงษ์พันธ์ อุตะละ - นักการภารโรง
   นายพิสิทฐา ยาแก้ว - พนักงานรักษาความปลอดภัย
   นายพฤทธิ์  สิทธิขันแก้ว - พนักงานรักษาความปลอดภัย
   นายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ - พนักงานขับรถ