ลูกจ้างชั่วคราว

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
   นางบุษบา สิทธิแก้ว - นักการภารโรง
   นายมลเฑียล ภักดีวงษา - นักการภารโรง
   นายพงษ์พันธ์ อุตะละ - นักการภารโรง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
   นายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ - พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
- ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
   นายชยานนท์ ยาแก้ว - พนักงานรักษาความปลอดภัย
  นายสมเกียรติ  ศรีจันทร์โท - พนักงานรักษาความปลอดภัย