ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางบุษบา สิทธิแก้ว - เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
- ประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
  นายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ - เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
- ประจำ งานประชาสัมพันธ์
  นายสมเกียรติ ศรีจันทร์โท - เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
- ประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
  นายชัยวัฒน์ มูลสานต์ - เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
- ประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
  นายชญานนท์ ยาแก้ว - เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
- ประจำ งานอาคารสถานที่
  นายสุวิโรจน์ ศรีพรม - เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
- ประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)