เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวสุภาพร ภูเขียว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน