เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวสุภาพร ภูเขียว - เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน