เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายนิชนันท์ แซ่ว่าง - เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
- ประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(หอพักหญิง)