เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายนิชนันท์ แซ่ว่าง - เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
- เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
- เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา