เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวสุกัญญา อูปแก้ว - เจ้าหน้าที่ งานการเงิน 
- เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี