เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวสุกัญญา อูปแก้ว - เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
- ประจำงานประชาสัมพันธ์
  นางสาวดรุณี อนุภาพ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
- ประจำงานประชาสัมพันธ์