เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวสุกัญญา อูปแก้ว - เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
- เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
- ประจำ งานประชาสัมพันธ์
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  นางสาวดรุณี อนุภาพ - เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
- ประจำ งานประชาสัมพันธ์