ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ - ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
- ประจำงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
(งานครูที่ปรึกษา อวท.) 
- หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นายศิริกูล ไชยมงคล - ประจำงานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ประจำงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
(งานลูกเสือเนตรนารี)
- ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
  นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย - หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  นายกิตติพันธ์ ปันน้อย - ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
- ประจำงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
(งานลูกเสือเนตรนารี)
- ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(หอพักชาย)
  นางสาวส่องศรี  มาเยอะ - ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
- ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(หอพักหญิง)
- ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำงานวัดผลและประเมินผล
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้ - ประจำงานทะเบียน
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
- ประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(หอพักหญิง)
- ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวเฟื่องลดา ใจเหิม - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ - ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง