ครูพิเศษสอน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ - ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  นายศิริกูล ไชยมงคล - ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- หัวหน้างาน งานวิจัย/พัฒนา/นวัตกรรม/และสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
  นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย - ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  นางสาวส่องศรี  มาเยอะ - ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
- ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายกิตติพันธ์ ปันน้อย - ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้ - ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
- ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
    - ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)