ครูพิเศษสอน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ - ครูพิเศษ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายศิริกูล ไชยมงคล - ครูพิเศษ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- หัวหน้างาน งานวิจัย/พัฒนา/นวัตกรรม/และสิ่งประดิษฐ์ 
  นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย - หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
- ครูพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างาน 
  นางสาวส่องศรี  มาเยอะ - ครูพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างาน
  นายกิตติพันธ์ ปันน้อย - ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
  นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้ - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นางสาวอลิสา  ชมภูบุตร - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)