ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ - หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายศิริกูล ไชยมงคล - หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ประจำ งานอาคารสถานที่
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย - หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายกิตติพันธ์ ปันน้อย - หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  นางสาวส่องศรี  มาเยอะ - หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
- ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานวัดผลและประเมินผล
  นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้ - หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานทะเบียน
  นางสาวเฟื่องลดา ใจเหิม - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางสาวศิริลักษณ์ แก้วไพฑูรย์ - ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา